Kun jij liefde zijn waar de wereld liefdeloos is?

Privacy verklaring Geluksvogel/Esther Hamers

Geluksvogel/Esther Hamers gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Hiermee volgt zij de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), die met ingang van 25 mei 2018 overgegaan is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Geluksvogel/ Esther Hamers, heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), mondeling tijdens een afspraak of via een ingevulde intake vragenlijst via de mail. Denk hierbij aan:

Persoonlijke gegevens
Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer / mobiel nummer
E-mailadres
Geboortedatum
Bepaalde, ter zake doende, gegevens om uw situatie en coachvraag toe te lichten

Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Begeleidingsdossier / Studentdossier

Gedurende de begeleidingsperiode houdt Geluksvogel/Esther Hamers een dossier bij, dat onder meer bestaat uit persoonlijke aantekeningen, inbreng van de student en correspondentie tussen de student en mij. Dit is nodig voor een goede uitvoering van het leer/begeleidingstraject.

Geluksvogel heeft afdoende maatregelen genomen om te borgen dat de in dit dossier opgenomen persoonsgegevens niet bekend worden aan derden. Alle inhoudelijke gegevens worden na 1 jaar gewist. Gegevens qua data en duur van gesprekken worden eveneens na 1 jaar gewist. Ten aanzien van persoonsgegevens als NAW en contactgegevens geldt geen maximale bewaartermijn.

Geluksvogel/Esther Hamers werkt op basis van een Gedragscode waarin zaken als integriteit, vertrouwelijkheid en professionaliteit in de houding en het gedrag van Geluksvogel is geëxpliciteerd. Onverhoopte klachten van de student op dit terrein kunnen aanhangig worden gemaakt door middel van de specifieke klachtenprocedures van de beroepsorganisatie waarbij Geluksvogel is aangesloten. Dit is de BLZ (Beroepsvereniging voor Leraren Zijnsoriëntatie.)

Esther Hamers is de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode geldt een beroepsgeheim. Tijdens supervisie of intervisie bepreekt Esther Hamers casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt als student het recht om je NAW gegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: esther@geluksvogel.nu. De gegevens zullen dan in overleg met jou worden aangepast of verwijderd. De student heeft echter geen recht de persoonlijke aantekeningen van Esther Hamers in te zien, te doen verwijderen of over te dragen aan derden.

Beveiliging

Esther Hamers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat je gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met Esther Hamers, via esther@geluksvogel.nu of 06-46713583.